De Wet Verbetering Poortwachter is in het leven geroepen om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen. Het uitgangspunt? Dat het verzuim korter wordt door snel en effectief ingrijpen, want ziek zijn is niet alleen voor jou, maar ook voor je werkgever niet prettig. De Wet Verbetering Poortwachter zorgt ervoor dat de werknemer, de werkgever of het UWV, samen met de bedrijfsarts, worden gestimuleerd om ervoor te zorgen dat de werknemer zo snel mogelijk aan het werk gaat in een functie die passend is.

Verplichtingen

Zowel de werkgever, maar ook jij als werknemer hebt een aantal verplichtingen bij de Wet Verbetering Poortwachter.

Voor het eerste jaar:

  • binnen één week na de eerste ziektedag moet dit gemeld worden bij de arbodienst of bedrijfsarts;
  • zes weken ziek? Dan moet de bedrijfsarts een probleemanalyse maken: waarom kun je als werknemer niet meer werken, wat zijn de mogelijkheden, etc.?
  • binnen acht weken na de ziekmelding of twee weken na de probleemanalyse moeten werkgever en werknemer in overleg met elkaar een Plan van Aanpak opstellen. Dit plan is een belangrijk onderdeel van het re-integratiedossier. Het Plan van Aanpak wordt telkens aangepast in een bijstelling;
  • is er sprake van dreigend langdurig verzuim? Dan moet de werkgever een re-integratiedossier bijhouden. Iedere zes weken moet de werkgever de voortgang met jou bespreken;
  • in de 42e week moet de werkgever jou ziekmelden bij het UWV.

Na een jaar:

  • ben je nog steeds ziek? Dan vindt er tussen week 46 en week 52 een eerstejaarsevaluatie plaats;
  • ben je na 20 maanden nog niet volledig aan de slag? Dan stelt de werkgever in overleg met jou een re-integratieverslag op. Hierin staan alle afspraken en concrete resultaten van de geplande werkhervatting;
  • Hebben alle bovengenoemde inspanningen niet geleid tot terugkeer naar werk? Dan ontvang je als werknemer in de 87e week een WIA-aanvraagformulier van het UWV. Het UWV beslist of je wel of geen recht hebt op een WIA-uitkering en in welke vorm dan.

Peijnenburg Re-integratie helpt je graag bij je re-integratie. Of dit nou 1e spoor, 2e spoor of 3e spoor is. Neem vrijblijvend contact met ons op, dan informeren we je graag over de mogelijkheden.


Stel een vraag
via WhatsApp