Privacyreglement Peijnenburg Re-integratie

Versie: 20221010

Datum: 10-10-2022

Uw privacy is belangrijk voor ons. We willen uw persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. In dit privacyreglement leggen we uit welke persoonsgegevens we van u verwerken, op welke basis wij deze verwerken en waarom we deze verwerken. Tot slot informeren wij u over de beveiligingsmaatregelen die wij nemen om uw persoonsgegevens te beschermen.

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Peijnenburg Re-integratie BV

Hoofdvestiging: Brederodeweg 23, 5283 HA, te Boxtel

Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming:

E-mail: gegevensbescherming@peijnenburgreintegratie.nl

Het gebruik van persoonsgegevens door Peijnenburg Re-integratie BV

Peijnenburg Re-integratie BV verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via e-mail en in gesprekken. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen van de opdrachtgever in het kader van onze dienstverlening. Toegang tot deze gegevens is beperkt tot medewerkers van Peijnenburg Re-integratie BV en de organisaties waarmee een verwerkersovereenkomst is afgesloten.

1. Wat zijn persoonsgegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming omschrijft een persoonsgegeven als volgt:

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Indien dit privacyreglement naar persoonsgegevens verwijst, wordt verwezen naar deze definitie.

Peijnenburg Re-integratie verwerkt geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens. Onder verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens wordt verstaan: verwerking van persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van onze klanten:

 • NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens
 • BSN
 • Geboortedatum
 • Soort inkomsten/ uitkering
 • Curriculum Vitae
 • Notities welke samen met de klant worden gemaakt in gesprekken
 • Verslaglegging voortgang traject voor opdrachtgever

Wij verwerken de volgende klantgegevens van onze opdrachtgevers:

 • Werkplan
 • Plan van aanpak

3. Waarom worden deze persoonsgegevens verwerkt?

Deze persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • Het onderhouden van contact met klant en opdrachtgever
 • Indien toestemming van de klant is verleend, worden persoonsgegevens gedeeld met mogelijke nieuwe werkgevers (acquisitie)
 • Een goede en efficiënte dienstverlening; beheer van ons klantenbestand; administratieve handelingen
 • Het bieden van begeleiding op maat
 • De re-integratie of coaching van klanten en werknemers in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid
 • Verbetering van de dienstverlening
 • Facturering
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen

4. Grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken gegevens van klanten om uitvoering te geven aan de overeenkomst, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Tevens verwerken wij persoonsgegevens omdat Peijnenburg Re-integratie hier in het kader van onze dienstverlening gerechtvaardigd belang bij heeft, zoals:

 • Het op een zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening
 • Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het uitoefenen van audits en accountantscontrole
 • Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering

5. Verstrekking van persoonsgegevens

Onder toepassing van hetgeen bepaald is in de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden persoonsgegevens, zonder voorafgaande toestemming van de betrokkene verstrekt aan:

 • Medewerkers van Peijnenburg Re-integratie en Opdrachtgever die direct betrokken zijn bij de actuele dienstverlening aan en begeleiding van betrokkene. Het betreft in dat geval echter uitsluitend conclusies ten aanzien van de re-integratie mogelijkheden van de betrokkene en/of procesmatige begeleidingsafspraken (waaronder datum van consulten).
 • Door Peijnenburg Re-integratie aangewezen verwerkers van persoonsgegevens in het kader van de gegeven opdracht voor zover deze verwerkers voldoende er voor zorg dragen dat de bescherming van de persoonsgegevens plaatsvindt overeenkomstig dit reglement;
 • Uitvoeringsinstituten voor de sociale verzekeringen in het kader van het re-integratieplan volgens de richtlijnen van het UWV;
 • Onderzoeksbureau Panteia, dat in het kader van de Blik op Werk certificering van Peijnenburg Re-integratie, klanttevredenheidsonderzoeken uitvoert.

6. Bewaartermijnen

Na beëindiging van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst worden alle persoonsgegevens

7 jaar na sluiten dossier verwijderd. De gegevens waarvoor een afwijkende wettelijke bewaarplicht van toepassing is, worden overeenkomstig deze wettelijke termijn bewaard.

7. Inzage/ wijzigen/ verwijderen van gegevens of bezwaar tegen verwerking

Als u inzage wenst in uw gegevens, u bezwaar heeft tegen de verwerking van uw gegevens of gegevens wilt wijzigen of verwijderen kunt u een inzage- bezwaar, wijzigings- of verwijderverzoek indienen door het sturen van een email naar gegevensbescherming@peijnenburgreintegratie.nl

Het recht op een inzage- wijzigings- verwijderverzoek of een bezwaar tegen de verwerking wordt alleen toegestaan indien u of uw gemachtigde zich kan legitimeren.

8. Beveiliging persoonsgegevens

Peijnenburg Re-integratie doet er alles aan om uw gegevens zo optimaal mogelijk te beveiligen. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligde database. Indien persoonsgegevens worden verstrekt aan verwerkers welke namens Peijnenburg Re-integratie diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, zijn zij eraan gebonden de persoonsgegevens volgens minimaal eenzelfde beveiligingsniveau te beveiligen en verwerken.

9. Luisteren is leren

Heeft u een compliment, een klacht of een suggestie welke u graag met ons wilt delen? Of is er sprake van een (vermoedelijk) datalek? Dan kunt u dit direct per email melden via gegevensbescherming@peijnenburgreintegratie.nl

of per post: Peijnenburg Reintegratie t.a.v. Gegevensbescherming. Brederodeweg 23, 5283 HA, te Boxtel.

Op klachten is de klachtenprocedure van Peijnenburg Re-integratie van toepassing. Deze is in te zien op www.peijnenburgreintegratie.nl

Komen we er samen niet uit? Dan heeft u op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie hiervoor www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

10.  Website Peijenburg Re-integratie BV

De website https://www.peijnenburgreinteg... en de daaraan gekoppelde (internet-) diensten worden u ter beschikking gesteld door Peijnenburg Re-integratie B.V. gevestigd te Boxtel. KVK inschrijfnummer 62193260. Met betrekking tot de bescherming van uw privacy hanteert Peijnenburg re-integratie een privacy beleid. Wij garanderen, voor zover mogelijk, de bescherming van de privacy van al onze klanten. Dit houdt in dat wij, ook van onze samenwerkingspartners, een maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens.

 • Privacy beleid andere websites

Op deze website hebben wij links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.

 • Cookies

De website van Peijnenburg Re-integratie maakt alleen gebruik van cookies. Voor deze cookies vragen wij toestemming van de bezoeker van de website. Op onze website is er daarom een cookie-verklaring geplaatst waarmee wij uw toestemming voor het gebruik van de diverse soorten cookies vragen. U kunt desgewenst deze toestemming, behalve voor het gebruik van noodzakelijke cookies, elk moment intrekken.

11. Actualiteit

Peijnenburg Re-integratie kan dit privacyreglement aanpassen. Bijvoorbeeld wanneer er wetswijzigingen doorgevoerd worden, of als er nieuwe opdracht-/verwerkingsvormen geïmplementeerd worden. Nieuwe versies worden altijd op onze website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen.

Stel een vraag
via WhatsApp