Verplichtingen voor de werknemer

Volgens de Wet verbetering poortwachter, ben je als werknemer verplicht om actief mee te werken aan het tweede spoor traject. Dit betekent dat je moet deelnemen aan de activiteiten die zijn vastgelegd in het plan van aanpak, zoals afspraken over sollicitatieactiviteiten en trainingen​.

Passend werk en redelijkheid

Het concept van 'passend werk' is hierbij essentieel. Passend werk moet in lijn zijn met je fysieke en mentale mogelijkheden, je opleiding en je werkervaring. De bedrijfsarts of arbodienst speelt een belangrijke rol in het beoordelen wat passend werk is voor jouw situatie​.

Gevolgen van weigeren

Het weigeren om mee te werken aan het tweede spoor kan ernstige gevolgen hebben. Op basis van de Wet verbetering poortwachter kan je werkgever sancties opleggen, waaronder stopzetting van de loondoorbetaling. In extreme gevallen kan dit zelfs leiden tot ontslag. De wet stelt duidelijk dat zowel de werkgever als de werknemer alles in het werk moeten stellen om re-integratie te bevorderen​​.

Bijzondere omstandigheden

Er zijn situaties waarin het tweede spoor niet direct wordt ingezet, bijvoorbeeld als er medische redenen zijn waardoor je helemaal niet kunt werken. In dergelijke gevallen zal de bedrijfsarts dit aangeven, en hoeft het re-integratietraject niet verder te worden voortgezet totdat jouw medische situatie verbetert​.

Samenvatting

Het tweede spoor is een verplicht traject vanuit de Wet verbetering poortwachter, waarin de re-integratie verplichtingen van jou, als werknemer, en jouw werkgever zijn vastgelegd. Als werknemer ben je verplicht om hieraan mee te werken, en het weigeren van deelname kan leiden tot serieuze gevolgen zoals een loonopschorting of (tijdelijke) loonstop of ontslag. Het is belangrijk om samen met je werkgever en de bedrijfsarts te werken aan het vinden van passend werk dat aansluit bij jouw mogelijkheden.

Voor meer informatie en specifieke juridische teksten kun je de Wet verbetering poortwachter en de Beleidsregels beoordelingskader poortwachter raadplegen op de officiële website van de overheid: Wet verbetering poortwachter.

Stel een vraag
via WhatsApp